OPĆI UVJETI KUPOVINE

ICL Food Specialties Europe

1. OPĆA PRIMJENJIVOST:
Ovi uvjeti i odredbe kupnje ("Uvjeti") čine sastavni i obvezujući dio svake kupnje Proizvoda ili usluga, bilo da su uključeni pozivanjem na internetsku stranicu, putem obavijesti ili poslani elektroničkim putem ili u papirnatom obliku. Ovi Uvjeti zajedno s Narudžbom čine ugovor ("Ugovor o kupnji") i takva je kupnja uvjetovana i ograničena na njegove uvjete. Izvršavajući na temelju ili potvrđujući primitak narudžbe, dobavljač pristaje na ove uvjete u potpunosti kao da ih je dobavljač prihvatio u pisanom obliku. Osim i samo u mjeri u kojoj je Narudžba izričito usvojena, Kupac odbija, a ovi Uvjeti izričito isključuju sve dodatne ili nedosljedne uvjete i odredbe, bez obzira na značajnost koju Dobavljač nudi u bilo kojem trenutku, bez obzira na to što Kupac prihvaća Proizvode ili Usluge. Bilo koja referenca u Nalogu na ponudu, ponudu ili prijedlog dobavljača smatrat će se prihvaćanjem samo onih dijelova ponude, ponude ili prijedloga koji nisu u suprotnosti s ovim Uvjetima ili nisu u suprotnosti s njima.

2. DEFINICIJE:
Kroz ove Opće uvjete kupnje, sljedeći pojmovi imaju odgovarajuća značenja navedena u nastavku:

"Primjenjivi zakoni i propisi"Znači zakone i propise (i) koji se primjenjuju na dobavljača na svim mjestima na kojima dobavljač posluje, (ii) primjenjuju se na proizvode dane u skladu s Ugovorom o kupnji, uključujući, bez ograničenja, takve zakone i propise primjenjive na mjestu isporuke ili (iii) zahtijeva zakon koji uređuje ove Opće uvjete kupnje.

"Ugovor o kupnji”Zajednički znači, ove Opće uvjete kupnje, Narudžbenicu i Specifikacije, pri čemu se dobavljač i kupac, između ostalog, dogovaraju o vrsti i količini proizvoda koje će dobavljač prodati, a kupci kupiti, rok trajanja ugovor, cijene proizvoda i uvjeti plaćanja.

"Incoterms”Znači Međunarodni komercijalni uvjeti, objavljene u izdanju Međunarodne gospodarske komore, izdanje iz 2010. godine.

"Potvrda narudžbe”Znači potvrda koju dobavljač izdaje kupcu kao odgovor na narudžbenicu kojom se potvrđuje da proizvodi koje dobavljač isporučuje u skladu s ugovorom o kupnji.

"Proizvodi"Znači proizvode koje dobavljač prodaje kupcu u skladu s ugovorom o kupnji.

"Kupac”Znači ICL Europe Coöperatief UA ili pridruženo poduzeće kako je navedeno u Narudžbenici.

"Narudžbenica”Znači narudžba koju je kupac izdao dobavljaču za isporuku proizvoda od strane dobavljača.

3. NARUDŽBE:

3.1. Dobavljač se slaže da će Kupcu isporučiti proizvode ili usluge navedene u Narudžbenici u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama i uputama koje je Kupac poslao dobavljaču. Za narudžbe predane usmeno, telefonom, faksom, e-poštom ili drugim elektroničkim sredstvima potrebna je pismena potvrda Kupca da bi postala valjana. Narudžba je obvezujuća za kupca i dobavljača, osim ako se stranke drugačije pismeno ne dogovore. U roku od dva (2) radna dana, ali ni u kojem slučaju više od četiri (4) kalendarska dana od primitka narudžbe, dobavljač će potvrditi njezin primitak faksom, e-poštom ili drugim elektroničkim sredstvima. Ako dobavljač ne pošalje potvrdu narudžbe u tom roku, smatrat će se da je narudžba kupca prihvaćena bez promjena na bilo kojem mjestu.

3.2. Podugovaranje ili izaslanstva. Dobavljač neće koristiti podizvođače (uključujući bilo koje pridruženo društvo dobavljača) za obavljanje usluga ili kupnju od dobavljača (uključujući bilo koje pridruženo društvo dobavljača) bez prethodnog pismenog pristanka kupca.

3.3. Dostava. Ako se pismeno ne dogovori drugačije, Dobavljač će isporučivati ​​proizvode prema važećem Incoterm-u 2010 (“INCOTERMS”) Međunarodne gospodarske komore, kako je utvrđeno primjenjivom Narudžbom, i pružati usluge kad i prema nalogu Naloga, podrazumijevajući se da JE VRIJEME OD BIT u odnosu na takvu isporuku i izvedbu. Ako Proizvod ima pridružene priručnike, Dobavljač će Kupcu dostaviti najmanje dvije (2) tiskane kopije takvih priručnika i primjerak na medijima za ispis, koje Kupac može koristiti za izradu dodatnih kopija takvih priručnika.

3.4. Promjene u narudžbi nakon prihvaćanja. Kupac može u bilo kojem trenutku pisanim putem, redovitim ili elektroničkim putem, obavijestiti Dobavljača o promjeni Narudžbe, a Dobavljač će poduzeti svoje komercijalno razumne napore da se odmah udovolji takvoj promjeni pod istim uvjetima i odredbama Nalogom ili prema pismenom dogovoru između dobavljača i naručitelja. Dobavljač ne može izvršiti nikakve promjene na Proizvodima bez prethodnog pismenog pristanka Kupca.

3.5. Naslov i rizici. Vlasništvo nad proizvodima prenijet će se na kupca nakon: (i) isporuke proizvoda ili (ii) bilo kojeg plaćanja od strane kupca prema narudžbi. Dobavljač snosi sve rizike u vezi s Proizvodima u skladu s dogovorenim INCOTERM-om.

4. KVALITETA:

4.1. Jamstva. Bez ograničavanja prava koja Kupac može imati na drugi način prema primjenjivim zakonima i propisima, Dobavljač jamči Kupcu (zajedno „Jamstvo“) da će se, u odnosu na sve proizvode isporučene u skladu s tim, od datuma isporuke: (a) takav proizvod usklađivati ​​sa specifikacijama i druge zahtjeve za takav Proizvod u prilogu Narudžbenice; (b) takav je proizvod nov i nije prerađen ili obnovljen, prodajan i pogodan za posebnu uporabu i nema oštećenja u materijalima i izradi; (c) takav je proizvod proizveden u skladu s najvišim standardima kvalitete koji se koriste u industriji i mora biti u skladu s primjenjivim zakonom i propisima, uključujući propise o zdravlju, sigurnosti i zaštiti okoliša; (d) u ​​nedostatku uputa za pakiranje navedenih u Narudžbi, Proizvod će biti pakiran u najbolje raspoložive materijale za pakiranje i u skladu s metodologijama kako bi se osigurao primitak u prostoriji Kupca u neoštećenom stanju; (e) vlasništvo nad takvim Proizvodom prenijet će Kupcu besplatno i bez bilo kakvih sigurnosnih interesa, založnog prava, poreza, prava trećih strana ili drugih tereta; i (f) takav Proizvod i njegova namjena ne krši, neovlašteno prisvaja ili na bilo koji drugi način krši bilo koji patent, autorska prava, industrijski dizajn, zaštitni znak ili druga prava intelektualnog vlasništva bilo koje treće strane.

4.2. Obavijest. Ako se bilo koji Proizvodi ne isporučuju u skladu s Jamstvom ili Ugovorom o kupnji, Kupac će o tome odmah obavijestiti Dobavljača nakon otkrića. Kupac i njegovi pridruženi partneri neće imati obvezu ispitivanja, uzorkovanja ili testiranja proizvoda na nedostatke, a odluka kupca i njegovih pridruženih partnera da ne izvrši takvo ispitivanje, uzorkovanje ili ispitivanje neće osloboditi dobavljača bilo kakvih obveza, jamstava ili odgovornosti navedenih ovdje ili pod Primjenjivim Zakon i propisi. Ako kupac odluči ispitati, uzorkovati ili testirati proizvode, dobavljač će pružiti sve informacije koje kupac opravdano traži za provođenje takvih radnji.

4.3. Pravo odbijanja. Ne dovodeći u pitanje bilo koja dodatna prava koja proizlaze iz isporuke takvih Proizvoda, Kupac će imati pravo odbiti bilo koji Proizvod koji je neispravan, manjkav ili nije u skladu s ovim Ugovorom ili Jamstvom. Kupac će imati mogućnost (i) omogućiti Dobavljaču, o svom trošku, da odmah popravi takve Proizvode, ili (ii) Dobavljaču, o svom trošku, zamijeniti takve odbijene Proizvode odgovarajućim Proizvodima u roku od četiri (4) tjedna obavijesti o tome, ili (iii) vratiti bilo koje takve Proizvode na trošak Dobavljača. Sve troškove i izdatke koje je stranka koja je odbila s tim u vezi (uključujući povratak ili uklanjanje neispravnih proizvoda) snosi Dobavljač. Bilo koji proizvod popravljen ili zamijenjen jamči se na istoj osnovi kao što je predviđeno u odjeljku 4.1. Ako Dobavljač ne uspije zamijeniti Proizvode u tom vremenskom razdoblju, ne dovodeći u pitanje bilo koja druga prava koja mogu imati, Kupac može svoje zahtjeve potražiti od alternativnih dobavljača, a Dobavljač će Kupcu nadoknaditi razliku u cijeni.

4.4. Opoziv proizvoda. U slučaju da neko regulatorno tijelo izda ili zatraži opoziv ili poduzme slične radnje u vezi s proizvodom ili u slučaju da kupac opravdano vjeruje da se dogodio događaj, incident ili okolnost koji mogu rezultirati potrebom dobrovoljnog ili obveznog opoziva , Kupac će odmah pismeno obavijestiti dobavljača o takvoj situaciji, te će odlučiti i imati kontrolu nad opozivom, povlačenjem s tržišta ili potrebnim korektivnim radnjama. Tada će dobavljač: (i) slijediti sve razumne upute koje je dao kupac; (ii) predati Kupcu sve potrebne informacije povezane s problemom koji je uzrok opoziva; i (iii) neće poduzimati nikakve radnje niti davati bilo kakve javne izjave po ovom pitanju bez izričitog pismenog pristanka Kupca. Dobavljač snosi sve troškove i štete koje je kupac nastao zbog isporuke Proizvoda koji nisu u skladu sa specifikacijama ili su neispravni. Dobavljač će tijekom razdoblja Ugovora o kupnji održavati osiguranje s odgovarajućim pokrićem u tu svrhu.

5. ODLAGANJE DOSTAVE:

5.1. Obavijest o neusklađenosti. U slučaju da Dobavljač vjeruje da se kašnjenje u isporuci proizvoda ili izvođenju Usluga može dogoditi iz bilo kojeg razloga, uključujući ali ne ograničavajući se na Višu silu, ili Dobavljač vjeruje da možda neće moći ispuniti bilo koju od svojih obveza prema Narudžbi, Dobavljač mora obavijestiti kupca u pisanom obliku čim dobavljač sazna za takve okolnosti. Takva pismena obavijest uključuje sve relevantne informacije i sve pojedinosti u vezi s takvim kašnjenjem ili neispunjavanjem, uključujući razumnu procjenu trajanja takvog kašnjenja ili nemogućnosti izvršavanja takvih obveza. Takva obavijest ne oslobađa Dobavljača njegovih obveza, odgovornosti ili jamstava prema ovome.

5.2. Rezultati odgode. Svako kašnjenje u isporuci Proizvoda ili izvođenju Usluga (osim kao posljedica više sile) dulje od pet (5) dana smatrat će se značajnom povredom Ugovora. U slučaju da je Kupac spreman prihvatiti takvo odgađanje u skladu s odjeljkom 5.3 dolje, Dobavljač će izvršiti takvu isporuku ili izvršiti takve Usluge u vrijeme kada se strane međusobno pismeno dogovore ili ako takav ugovor ne uspije, u roku od dvadeset (20) dana od izvorni rok dospijeća za isporuku ili izvedbu. Propust Dobavljača da se pridržava tako produženog datuma dospijeća također će biti značajna povreda Ugovora. U slučaju bilo kakve materijalne povrede Ugovora i bez ograničavanja bilo kojeg drugog pravnog lijeka na koji Kupac može imati pravo prema ovome ili prema Primjenjivim zakonima i propisima, Dobavljač će Kupcu nadoknaditi (i) iznos jednak bilo kojem trošku ili povećanju cijene (uključujući troškove prijevoza ) da je kupac dužan platiti za dobivanje usporedivog proizvoda ili usluge iz drugog izvora; i (ii) sve troškove i izdatke povezane s takvom nabavom.

5.3. Popust za kasnu dostavu ili izvedbu. U slučaju da Dobavljač ne isporuči sve Proizvode ili u potpunosti izvrši sve Usluge u skladu s Narudžbom (iz bilo kojeg razloga koji nije rezultat više sile) u roku od pet (5) dana od datuma za takvu isporuku ili završetak naveden u Narudžbi, tada Kupac ima pravo, ali ne i obvezu prihvatiti takvo kašnjenje i smanjiti cijenu za takve nedostavljene količine ili Usluge za svaki tjedan takvog kašnjenja za iznos jednak polovici jednog posto (0.5 %) dogovorene jedinične cijene ili stope za Usluge do maksimalnog smanjenja od pet posto (5%). Izbor kupca prema ovom odjeljku smatrat će se lijekom dobavljačeve početne povrede ugovora prema odjeljku 5.2.

5.4. Viša sila. Nijedna stranka neće odgovarati drugoj stranci za gubitak ili štetu zbog bilo kakvih nepredviđenih okolnosti izvan razumne kontrole te stranke i koje se ne bi mogle izbjeći dužnom pažnjom, uključujući, bez ograničenja, rat, bilo da je proglašen ili neprijavljen, nacionalna hitnost, požar, poplava, olujna oluja ili neki drugi Božji čin, nalog ili akt bilo koje vlade, bilo strane, bilo državne, bilo lokalne, bilo valjane ili nevaljane, radni sporovi ili bilo koji drugi uzrok slične ili drugačije vrste izvan razumne kontrole takve stranke (u ovom tekstu, "Viša sila"). Obveze stranke pogođene višom silom obustavit će se za vrijeme trajanja takve više sile, pod uvjetom da će takva stranka uložiti komercijalno razumne napore kako bi nastavila izvršavati Naredbu što je prije moguće, međutim, takvi napori ne zahtijevaju rješavanje radnog odnosa sporovi ili ekvivalentan događaj.

5.5. Prava kupca tijekom više sile. Na zahtjev Kupca, svaka količina Proizvoda na koju utječe viša sila odbit će se od ukupne količine koju je kupac kupio. Dobavljač, tijekom bilo kojeg razdoblja nestašice zbog bilo kojeg od razloga navedenih u odjeljku 5.4. i nakon toga, osigurat će da Kupac neće dobiti proporcionalno manje od iste raspodjele koju je primio prije takvog događaja Više sile, ili u slučaju da Dobavljač ne može ponovno pokrenuti proizvodnju, Dobavljač će isporučiti Kupcu Proizvode iz treća strana pod uvjetom da će takvi Proizvodi biti u skladu s dogovorenim specifikacijama. Ako je izvedba Dobavljača obustavljena na više od četrnaest (14) kalendarskih dana zbog više sile, Kupac može, prema vlastitoj želji, raskinuti Ugovor o kupnji ili Narudžbu s trenutnim učinkom nakon pismene obavijesti Dobavljaču.

6. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA:

6.1. Cijena. Ako se pismeno međusobno ne dogovore, cijene navedene u Narudžbi puna su naknada za izvršenje Narudžbe, uključujući zakonski porez na dodanu vrijednost, a Kupac neće biti dužan platiti bilo koji iznos veći od cijene koja je u njemu navedena.

6.2. Računi. Dobavljač će fakturirati kupcu pomoću računa koji sadrži brojeve narudžbenica i ostale dogovorene reference, koji će također jasno naznačiti naručene proizvode. Svi dokazi o podrijetlu (ako su primjenjivi) prilažu se odgovarajućoj fakturi. Kupac ima pravo vratiti račune koji ne udovoljavaju ovim zahtjevima, a Dobavljač će izdati račune koji udovoljavaju tim zahtjevima. Rok plaćanja bit će propisan Narudžbenicom.

7. AMBALAŽA I SIROVINA - Prehrambeni specijaliteti:
Dobavljač jamči kupcu da su svi ambalažni materijali i proizvodi isporučeni dolje koji su kupljeni za odjel specijaliteta hrane kupca u skladu s važećim europskim zakonodavstvom o hrani i nacionalnim zakonodavstvom o hrani zemlje kupca, a prema potrebi, dobavljač će dostaviti kupcu sve relevantne dokumentacija u toj mjeri. Dobavljač, u vezi s ambalažnim materijalom, isporučenim kao takav ili kao dio drugih sirovina, te ostalim materijalima koji će doći u kontakt ili biti dijelom prehrambenih proizvoda i proizvodnje Kupca, jamči sljedeće: (i) isporučeni proizvodi su proizvedeno u skladu s dobrom proizvodnom praksom kako je regulirano Uredbom Komisije (EZ) br. 2023/2006 od 22. prosinca 2006. i njezinim sljedećim izmjenama i dopunama; (ii) proizvodi kada su namijenjeni kontaktu s hranom u skladu su s primjenjivim zakonodavstvom Europske unije i primjenjivim nacionalnim pravom, uključujući, ali ne ograničavajući se na Uredbu (EZ) br. 1935/2004 od 27. listopada 2004. i njezine sljedeće izmjene i dopune; (iii) isporučeni proizvodi ne sadrže nikakve tvari ili materijale koji se razlikuju od onih koje je dobavljač odstupio kupcu ili koji su zabranjeni za upotrebu prema zakonodavstvu Europske unije; (iv) isporučeni proizvodi, kada se namjeravaju dovesti ili su već u kontaktu ili za koje se opravdano može očekivati ​​da će doći u kontakt s hranom, sigurni su i neće prenositi svoje komponente u konačne prehrambene proizvode kupca u količinama koje bi mogle ugroziti ljude zdravlje, ili na neprihvatljiv način promijeni sastav kupčevih konačnih proizvoda ili pogorša njegov okus i miris; i (v) Dobavljač jamči da su isporučeni proizvodi u odgovarajućim mikrobiološkim uvjetima.

8. CIJELA NARUDŽBA:
Svaka narudžba i ovi uvjeti čine cjelokupni ugovor između dobavljača i kupca o kupnji proizvoda i / ili usluga prema narudžbi i zamjenjuju sve prethodne pregovore, izjave ili druge ugovore, usmene ili pisane u vezi s predmetom ovog ugovora.

9. ZADATAK:
Ugovor o kupnji obvezujući je i osiguran u korist odgovarajućih nasljednika ugovornih strana, ali ga dobavljač neće prenijeti ili dodijeliti bez prethodnog pismenog pristanka kupca. Kupac će imati pravo dodijeliti Ugovor o prodaji bilo kojem od njegovih povezanih društava bez pristanka Dobavljača, uključujući pravo na ustupanje potraživanja koja mu pripadaju od Dobavljača ili bilo koje druge treće strane, ovisno o slučaju, trećoj strani bez bilo koja ograničenja i bez najave dobavljaču.

10. ODRICANJE:
Kašnjenje ili neuspjeh bilo koje strane u ostvarivanju bilo kojeg prava prema ovom Ugovoru neće predstavljati odricanje od tog ili bilo kojeg drugog prava ili naknadnog prava u Ugovoru o kupnji, osim ako ovdje nije drugačije posebno određeno.

11. SEVERABILNOST:
Ako bilo koja odredba ili dio odredbe Ugovora o kupnji bude ili će je utvrditi neko tijelo, sud ili nadležni sud nevaljanom ili neprovedivom, takva valjanost ili izvršnost neće utjecati na ostale odredbe ili dijelove takvih ugovora. odredbe Ugovora o kupnji, koje će ostati na snazi ​​i na snazi.

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Ugovor o kupnji uređivat će se i tumačiti u svim pogledima u skladu sa zakonima nadležnosti Naručitelja, bez obzira na njegove kolizijske odredbe. Nadležnost i mjesto u bilo kojem pravnom postupku između Dobavljača i Kupca bit će na sudovima gdje se nalazi dom ili sjedište Kupca. Prava i obveze stranaka prema Kupoprodajnom ugovoru neće se regulirati niti tumačiti u skladu s odredbama konvencije o međunarodnoj UN-ovoj kupnji proizvoda.

ENGLESKI JEZIK

Engleska inačica ovog Ugovora bit će službena inačica ovog Ugovora i bilo kakav prijevod na bilo koji drugi jezik neće biti njegova službena verzija, a u slučaju sukoba u tumačenju engleske verzije i takvog prijevoda, engleska verzija kontrolirati.

Otvoren
Google prevoditelj "