Ostatnia aktualizacja 11 kwietnia 2012 r

Połączenia icl-pp.com Witryna („Witryna”) jest usługą ICL Performance Products LP, spółki komandytowej z Delaware („ICL” „nas” lub „my”). Te icl-pp.com Warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) określają warunki mające zastosowanie do Twojego dostępu do Witryny i korzystania z niej, niezależnie od tego, do której dostęp i/lub jest używany, czy to za pośrednictwem komputera osobistego, urządzenia mobilnego, czy też w inny sposób.

WCHODZĄC DO STRONY LUB KORZYSTAJĄC Z TEJ STRONY, ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA (BEZ MODYFIKACJI), NIE MASZ UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEZALEŻNIE OD WSZYSTKICH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA LUB NA WITRYNIE Z NIEPOWTARZALNOŚCIĄ, WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA BEZ ŻADNEJ GWARANCJI I PODLEGA OGRANICZENIOM W ZAKRESIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. TE WARUNKI ZAWARTE W SEKCJACH 5 I 7 PONIŻEJ.

MOŻEMY ZMIENIĆ NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA W DOWOLNYM CZASIE. GDY TO ZROBIMY, ZMIENIMY RÓWNIEŻ DATĘ „OSTATNIEJ AKTUALIZACJI” NA GÓRZE NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA REGULARNE WERYFIKOWANIE OBECNYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA. NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WERSJĘ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA MOŻNA PRZEGLĄDAĆ, KLIKNIĘCIE LINK HIPERTEKSTOWY „WARUNKI UŻYTKOWANIA” ZNAJDUJĄCY SIĘ NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH. CIĄGŁY DOSTĘP I/LUB KORZYSTANIE Z WITRYNY PO OPUBLIKOWANIU ZMIENIONYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA STANOWI ZGODĘ NA TAKIE ZMIENIONE WARUNKI KORZYSTANIA.

1. Ogólne zastosowanie i ograniczenia.

1.1 Korzystanie z Witryny. Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszych Warunków użytkowania, udzielamy Ci niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej i ograniczonej licencji na dostęp i korzystanie z Witryny wyłącznie w celu przeglądania informacji dotyczących naszej firmy i produktów. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do Witryny ani nie korzystać z niej w żadnym innym celu, w tym między innymi w celach zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania lub w inny sposób niezgodnych z prawem. Ponadto zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących amerykańskich i międzynarodowych praw, statutów, rozporządzeń, przepisów, umów i obowiązujących licencji dotyczących korzystania z Witryny.

1.2 Korzystanie z treści. Użytkownik może zwyczajowo korzystać z Witryny za pomocą przeglądarki internetowej i komputera osobistego lub urządzenia mobilnego — tj. używać przeglądarki internetowej do kopiowania części Witryny w celu wyświetlenia na monitorze komputera. Podobnie, usługodawcy mogą zwyczajowo korzystać z Witryny, aby ułatwić jej dostępność dla użytkowników, w tym zwyczajowe buforowanie, chyba że takie praktyki w istotny sposób wprowadzałyby w błąd Witrynę lub jej poszczególne części. . Użytkownik może wydrukować, do użytku osobistego, do pięciu kopii dowolnego tekstu, grafiki, informacji lub ich kombinacji wyświetlanych lub przesyłanych w Witrynie (łącznie „Treści”), do których ma dostęp, pod warunkiem, że (a) nie usunąć wszelkie powiadomienia lub inne informacje zawarte w takich Treściach oraz (b) ściśle przestrzegać postanowień niniejszych Warunków użytkowania, w tym między innymi punktu 1.3 poniżej.

1.3 Ograniczenia. Poza dozwolonymi zastosowaniami Treści, jak określono w punkcie 1.2 powyżej, nie możesz (i zgadzasz się, że nie będziesz) reprodukować, zmieniać, modyfikować, tworzyć prac pochodnych, rozpowszechniać, wykonywać lub wyświetlać jakiejkolwiek Treści bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody. W szczególności nie wolno kopiować Witryny ani jej części w celu ponownego wykorzystania Treści na konkurencyjnej stronie internetowej lub w ramach konkurencyjnego przedsięwzięcia. Ponadto zgadzasz się nie, bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody, (a) używać żadnego z naszych znaków towarowych jako metatagów na innych stronach internetowych, (b) korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny lub utrudnia działanie Witryny lub jej dostępność lub użytkowanie przez inne osoby i/lub (c) wyświetlać dowolną część Witryny w ramkach (lub dowolną Treść za pośrednictwem łączy). Ponadto zgadzasz się nie dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani nie demontować żadnego oprogramowania ani innych produktów lub procesów dostępnych za pośrednictwem Witryny, a także nie wprowadzać żadnego kodu ani produktu ani nie manipulować Witryną w jakikolwiek sposób, który wpływa na wrażenia użytkownika, w tym między innymi zabieranie jakichkolwiek działanie, które nakłada lub może spowodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie Witryny. Ponadto zgadzasz się nie korzystać z eksploracji danych, robotów sieciowych, robotów, anulować robotów, pająków, koni trojańskich ani żadnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych w związku z korzystaniem z Witryny, z wyjątkiem zwykłych wyszukiwarek używanych zgodnie z automatycznymi instrukcjami skierowanymi do wyszukiwarek i dostępnych na Stronie.

2. Rozwiązanie/zawieszenie Witryny. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, zakończyć lub zawiesić dostęp do Witryny i/lub korzystanie z niej lub dowolnej jej części w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez powiadomienia oraz z dowolnego powodu (lub bez powodu), a użytkownik wyraża zgodę że (a) jeśli Twoje upoważnienie do dostępu do Witryny zostanie cofnięte, nie uzyskasz dostępu ani nie będziesz próbował uzyskać dostępu do Witryny, bezpośrednio lub pośrednio, oraz (b) jeśli Twoje upoważnienie do dostępu do Witryny zostanie zawieszone, nie będziesz później uzyskiwać dostępu lub podejmować prób uzyskania dostępu do Witryny, bezpośrednio lub pośrednio, do czasu usunięcia zawieszenia, a my wyraźnie o tym powiadomimy.

3. Łączenie i transakcje z osobami trzecimi.

3.1 Łącza do witryn zewnętrznych. Możemy udostępniać hiperłącza do innych stron internetowych i zasobów internetowych obsługiwanych przez strony inne niż ICL. Nie mamy kontroli nad takimi witrynami i zasobami ani ich politykami prywatności. Takie hiperłącza są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Włączenie hiperłączy do takich witryn internetowych nie oznacza sponsorowania, przynależności ani poparcia materiałów na takich witrynach internetowych lub ich operatorów. Zgadzasz się, że ICL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, reklamy lub inne materiały dostępne za pośrednictwem stron internetowych stron trzecich oraz że ICL nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez korzystanie z lub polegania na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych za pośrednictwem witryn internetowych i zasobów internetowych osób trzecich.

3.2 Łączenie z Witryną. Ogólnie przyjmujemy linki do Witryny z innych witryn internetowych. Jeśli jednak zażądamy, abyś nie łączył się z Witryną lub jakąkolwiek częścią Witryny, zgadzasz się, że nie będziesz w żadnym momencie, bezpośrednio lub pośrednio, łączyć się z Witryną lub taką częścią Witryny, jak wskazano w naszym żądaniu po zgłoszeniu takiego żądania.

4. Własność intelektualna. Z wyjątkiem Treści, które znajdują się w domenie publicznej lub są wykorzystywane jako dozwolony użytek, Witryna i cała Treść, a także wybór i układ Treści stanowią własność ICL i są chronione prawami autorskimi, wyglądem handlowym, znakiem towarowym, nieuczciwą konkurencją, i/lub innych praw i nie mogą być używane, kopiowane ani imitowane w całości ani w części, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. ICL PERFORMANCE PRODUCTS LP, ICL i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy ICL lub jej licencjodawców i nie mogą być kopiowane, imitowane ani wykorzystywane w całości lub w części bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Ponadto wszystkie nagłówki stron, niestandardowa grafika, ikony przycisków i skrypty są znakami usługowymi, znakami towarowymi i/lub szatą graficzną ICL lub jej licencjodawców i nie mogą być kopiowane, imitowane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzednia pisemna zgoda. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, wszelkie prawa do Witryny i do Witryny (w tym całej Treści) są wyraźnie zastrzeżone przez ICL.

5. Brak gwarancji. Witryna jest udostępniana na „TAK JAK JEST”, „ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” podstawa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w odniesieniu do Witryny, w tym, bez ograniczeń, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w odniesieniu do jakiejkolwiek Treści. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przyjmujesz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że cała Treść jest dokładna i aktualna. Ponadto nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że jakikolwiek aspekt Witryny będzie działał prawidłowo lub będzie stale dostępny. NIE OGRANICZAJĄC OGÓLNOŚCI POWYŻSZEGO, WSZELKIE TREŚCI POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY SĄ WYKONYWANE NA WYŁĄCZNE UZNANIE I RYZYKO UŻYTKOWNIKA. MY I NASI DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, ROZSĄDNEJ STARANNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWA, TERMINU I JAKOŚCI DOKŁADNOŚĆ I/LUB PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU (CZY MY I/LUB JAKIKOLWIEK Z NASZYCH DOSTAWCÓW WIEMY, MAMY POWÓD WIEDZIEĆ, ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI LUB JESTEŚMY RZECZYWIŚCI ŚWIADOMIE O TAKIM CELU), W KAŻDYM PRZYPADKU WITRYNY (W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI). PONADTO WYRAŹNIE ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI TYTUŁU I/LUB NIENARUSZANIA PRAW W ODNIESIENIU DO WITRYNY (W TYM MIĘDZY INNYMI TREŚCI). Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączanie lub modyfikowanie dorozumianych gwarancji, więc nie wszystkie powyższe ograniczenia mogą dotyczyć użytkownika.

6. Odszkodowanie. Niniejszym zgadzasz się zwolnić ICL i jej podmioty stowarzyszone, partnerów, członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników, udziałowców, dostawców informacji, dostawców i licencjobiorców (łącznie „Strony zabezpieczone”) przed wszelką odpowiedzialnością i kosztami, w tym bez ograniczenia, uzasadnione honoraria adwokackie, poniesione przez Strony Zabezpieczone w związku z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym lub związanym z (a) dostępem użytkownika i/lub korzystaniem z Witryny, w tym, bez ograniczeń, z jakąkolwiek Treścią, (b) jakimkolwiek naruszeniem któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania przez Ciebie i/lub (c) wszelkich zarzutów, które, jeśli są prawdziwe, stanowiłyby naruszenie przez Ciebie któregokolwiek z niniejszych Warunków Użytkowania.

7. Ograniczenie odpowiedzialności. Z WYJĄTKIEM KTÓRYCH JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU ICL I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY JAKIEGOKOLWIEK NATURY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UTRATĄ, OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z WITRYNY, UTRATĄ JAKICHKOLWIEK TREŚCI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY I/LUB NIEDOKŁADNOŚĆ JAKICHKOLWIEK TREŚCI I/LUB (B) WSZELKIE SZKODY POŚREDNIE, WTÓRNE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, W TYM MIĘDZY INNYMI SZKODY ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB POWSTAŁYCH ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA I/LUB INNYMI WYNIKAJĄCYMI Z KORZYSTANIA LUB DZIAŁANIA WITRYNY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH TREŚCI), W KAŻDYM Z POWYŻEJ (A) I (B) CZY NA PODSTAWIE UMOWY, CZYNNEGO CZYNNOŚCI, ZANIEDBANIA, ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI ICL I/LUB DOSTAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH ICL I JEJ DOSTAWCY ŁĄCZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I/LUB KORZYSTANIA LUB DZIAŁANIA WITRYNY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIEJ TREŚCI), CZY NA PODSTAWIE UMOWY, , ZANIEDBANIE, ŚCISŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB W INNY SPOSÓB BĘDZIE OGRANICZONA DO 5.00 USD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SZKÓD, WIĘC NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

8. Zwolnij. W przypadku, gdy teraz lub w przyszłości masz spór z jakąkolwiek osobą lub podmiotem wynikającym z korzystania z Witryny, zwalniasz ICL (i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, podmioty stowarzyszone, dostawców i pracowników) z roszczeń, żądań i szkód (rzeczywiste i wynikające) wszelkiego rodzaju i natury, znanych i nieznanych, podejrzanych i niepodejrzewanych, ujawnionych i nieujawnionych, wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z takim sporem. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, zrzekasz się §1542 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, który mówi: „Ogólne zwolnienie nie obejmuje roszczeń, o których wierzyciel nie wie lub nie podejrzewa, że ​​istniały na jego korzyść w momencie wykonania zwolnienia, co jeśli znane mu, musiały w istotny sposób wpłynąć na jego ugodę z dłużnikiem.” Niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem Kalifornii, czy nie, zrzekasz się i zrzekasz się wszelkich praw i korzyści wynikających z jakiejkolwiek zasady prawnej z podobnym skutkiem kalifornijskiego kodeksu cywilnego §1542 w dowolnej jurysdykcji w odniesieniu do zwolnienia udzielonego powyżej w tej sekcji 10.

9. Modyfikacje Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości możemy w dowolnym momencie zmodyfikować, zawiesić, przerwać i/lub ograniczyć korzystanie z całości lub części Witryny (w tym między innymi Treści zawartych na Witrynie) w dowolnym momencie z dowolnego powodu (lub bez powodu) i bez powiadomienia lub odpowiedzialności.

10. Prywatność. Wyrażasz zgodę na nasze Polityka prywatności teraz i ponieważ może być zmieniany lub zmieniany od czasu do czasu.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie kwestie wynikające z Witryny lub z nią związane podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Missouri, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Ponadto do niniejszych Warunków użytkowania ani do Witryny nie ma zastosowania ustawa Uniform Computer Information Transaction Act. W przypadku chęci wszczęcia jakiegokolwiek powództwa przeciwko ICL wynikającego z lub odnoszącego się do Witryny i/lub niniejszych Warunków Użytkowania, zgadzasz się wnieść taki pozew do sądów federalnych z siedzibą w St. Louis, Missouri, USA, chyba że nie ma podmiotu federalnego istnieje jurysdykcja rzeczowa, w którym to przypadku zgadzasz się na wniesienie takiego powództwa do sądów stanowych w okręgu St. Louis County w stanie Missouri. Ponadto zgadzasz się, że możemy wszcząć przeciwko tobie pozew wynikający lub związany z Witryną i/lub niniejszymi Warunkami użytkowania w takich sądach, a ty niniejszym zrzekasz się, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkich praw, które możesz posiadać lub które może w przyszłości powstać w celu zakwestionowania jurysdykcji lub miejsca w takich sądach. Jeśli mieszkasz lub pracujesz poza Stanami Zjednoczonymi, oświadczasz i zgadzasz się, że dobrowolnie i świadomie uzyskujesz dostęp do tej Witryny w Stanach Zjednoczonych, że rozumiesz, że mają zastosowanie przepisy prawa Stanów Zjednoczonych, a nie prawa Twojego miejsca zamieszkania, oraz że zrzekasz się wszelkie prawa do posiadania prawa krajowego lub ponadnarodowego (tj. Unii Europejskiej) obowiązującego w miejscu zamieszkania użytkownika w odniesieniu do korzystania z Witryny i interakcji z Witryną.

12. Różne. Niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi wszelkie inne warunki, które mogą pojawiać się od czasu do czasu w Witrynie, zawierają pełne zrozumienie w odniesieniu do korzystania z Witryny i dostępu do niej oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, warunki oraz porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące takiego korzystania i dostępu do Witryny. Użytkownik nie może przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przenieść nasze prawa wynikające z niniejszych Warunków użytkowania bez Twojej zgody. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, nieważna lub niewykonalna część zostanie zmodyfikowana zgodnie z obowiązującym prawem, tak jak to możliwe, aby odzwierciedlić pierwotną intencję obowiązującego przepisu, a pozostała część niniejszych Warunków użytkowania pozostaje w pełnej mocy i skuteczności. Wydrukowana wersja niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich powiadomień przekazanych użytkownikowi w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych lub związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne firmy dokumenty i zapisy pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w formie drukowanej. Niezdolność ICL do nalegania na lub egzekwowania ścisłego przestrzegania przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowana jako zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Żadne z praw lub środków prawnych ICL przyznanych na mocy niniejszych Warunków użytkowania nie wyklucza żadnych innych praw lub środków zaradczych przyznanych w niniejszym dokumencie lub na mocy prawa lub na zasadzie słuszności; raczej wszystkie takie prawa i środki zaradcze kumulują się z każdym innym takim prawem lub środkiem zaradczym i mogą być od czasu do czasu wykonywane jednocześnie lub oddzielnie. Korzystanie z Witryny jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie wprowadza w życie wszystkich postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Możemy przekazać użytkownikowi powiadomienie dotyczące Witryny i/lub niniejszych Warunków użytkowania w dowolny rozsądny sposób, w tym, bez ograniczeń, wysyłając wiadomość e-mail na ostatni znany adres e-mail, a każde takie powiadomienie e-mail będzie uważane za nadane i odebrane w dniu wysłania. Zgadzasz się, że każda przyczyna powództwa, którą możesz wnieść, wynikająca lub związana z niniejszymi Warunkami użytkowania i/lub Witryną, musi rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny powództwa; w przeciwnym razie taka podstawa powództwa ulega trwałemu przedawnieniu.

Otwarte
Tłumacz Google "